ITV DE LEVANTE, S.A.

logo-ITV-ok

96 301 34 34

info@laitv.com

// TERMES I CONDICIONS

Termes legals

1. TITULARITAT DEL PORTAL.

ITV de Levante, S.A. (d’ara en avant, l’Entitat ), és titular d’aquest portal web (d’ara en avant, el Portal). El seu domicili està situat en Assagador de Llíria s/n , 46560 – Massalfassar (València) i la seua C.I.F. és A-96785225.

L’Entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 6148, foli 206, fulla V-61827.

El(els) nom(s) de domini(s) a través del qual(és) Vosté ha accedit al Portal és(són) titularitat de l’Entitat.

Dit(s) nom(s) de domini(s) no podrà(n) ser utilitzat(s) en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguen titularitat de l’Entitat ni de cap manera que puga causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’Entitat.

2. OBJECTE.

El present Avís Legal recull les condicions d’ús que regulen l’accés, navegació i ús del Portal, així com les responsabilitats derivades de la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, en el seu cas, puguen ser oferits, així com dels continguts que ho integren, i sense perjudici que l’Entitat puga establir condicions particulars que regulen la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis que, en el seu cas, siguen oferits als Usuaris a través del Portal. En tot cas, aquestes condicions particulars formaran part integrant del present Avís Legal.

El mer accés al Portal, l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes, queixes, ofertes de contractació, curriculum vitae i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis i/o bústies electròniques existents en el Portal implicarà, per part seua, l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal i l’adquisició de la consideració d’Usuari del Portal. En conseqüència, Vosté ha de llegir atentament i conéixer el contingut del present Avís Legal.

En cas de ser oferits, a través del Portal, la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i/o sol·licitats per l’usuari implicarà, així mateix, l’acceptació sense reserves de les condicions particulars que, en el seu cas, hagen sigut establides a aquest efecte, i que formaran part integrant del present Avís Legal.

3. ACCÉS I ÚS DEL PORTAL.

L’accés al Portal per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, en el seu cas, puguen ser oferits per l’Entitat pot estar subjecta a la previ observança de requisits formals com ara l’emplenament del corresponent formulari, abonament de despeses o taxes i/o la prèvia acceptació de les condicions particulars que resulten d’aplicació a aquests.

El mer accés al Portal no implica, en si mateix, l’establiment de cap mena de vincle o relació comercial entre l’Entitat i l’Usuari, excepte quan s’hagen establit els mitjans oportuns per a això i l’Usuari haja donat compliment previ als requisits que, en el seu cas, siguen establits.

La inclusió en el Portal d’informació relativa a productes o serveis oferits per l’Entitat té exclusivament fins informatius i publicitaris, llevat que siga establida expressament una altra finalitat.

Si per a la utilització, prestació i/o contractació d’algun producte o servei oferit a través del Portal, l’Usuari haguera de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, garantint l’autenticitat de totes aquelles dades que introduïsca a l’hora d’emplenar els formularis preestablits per a accedir als productes o serveis de què es tracte. Si a conseqüència del registre, es dotara a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la mateixa. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguen subministrats per l’Entitat , i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis per qualsevol tercer il·legítim que empre a aquest efecte una contrasenya a causa d’una actuació no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de manera immediata a l’Entitat , qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquen tals fets, l’Entitat quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

En tot cas, l’accés, navegació i ús del Portal i, en el seu cas, l’ús o contractació dels serveis o productes que siguen oferits a través del mateix es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per l’Entitat o per personal autoritzat de l’Entitat , relativa a l’ús del Portal i els seus continguts.

Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts, productes i serveis de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstindre’s de:

 1. (i) Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic i a les instruccions rebudes de l’Entitat.
 2. (*ii) Utilitzar-los amb finalitats lesius dels legítims drets de tercers.
 3. (*iii) Emprar els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal o dels serveis per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com abstindre’s de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

4. RESPONSABILITATS I LIMITACIONS.

L’Entitat no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de la informació que es preste a través del Portal.

En conseqüència, l’Entitat no garanteix ni es fa responsable de:

 1. (i) La continuïtat dels continguts del Portal i/o la falta de disponibilitat o accessibilitat del Portal o continuïtat tècnica d’aquest;
 2. (*ii) L’absència d’errors en aquests continguts o productes;
 3. (*iii) L’absència de virus i altres components nocius en el Portal o en el servidor que el subministra;
 4. (*iv) La invulnerabilitat del Portal i/o la *inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s’adopten en aquest;
 5. (*v) En el seu cas, la falta d’utilitat o rendiment dels continguts o serveis del Portal;
 6. (vi) Els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que l’Entitat estableix en el Portal o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat d’aquest;
 7. (*vii) Qualssevol altres danys que pogueren ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als quals, en el seu cas, s’hagen pogut establir links.

Això no obstant, l’Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

L’Entitat fa els màxims esforços per a evitar errors en els continguts que es publiquen en el Portal. Tots els continguts que s’ofereixen a través del Portal es troben actualitzats, reservant-se l’Entitat la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. L’Entitat no es responsabilitza de les conseqüències que puguen derivar-se dels errors en els continguts que puguen aparéixer en el Portal proporcionats per tercers.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringisca els drets de tercers i el contingut dels quals siga amenaçador, obscé, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que incite o constituïsca la realització d’una ofensa penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguen falsos o inexactes i que induïsquen o puguen induir a error a la resta d’usuaris o al personal de l’Entitat, en particular els continguts que es troben protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no compten amb l’autorització del titular dels drets, menyscaben o desprestigien la fama o crèdit de l’Entitat, siguen considerats com una cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporen virus o qualsevol altre element electrònic que poguera danyar o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, equips informàtics de l’Entitat o tercers i/o l’accés al portal de la resta d’usuaris.

L’Entitat podrà prohibir l’accés al Portal de qualsevol Usuari que realitze qualsevol de les conductes referenciades, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en el present apartat.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

L’Entitat és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d’explotació en matèria de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles a través d’aquest, entre altres a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codis, programari, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (d’ara en avant, conjuntament, els Continguts).

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts inclosos en el Portal, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat o, en el seu cas, del titular dels drets al fet que corresponga.

L’accés i navegació de l’Usuari pel Portal en cap cas s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de l’Entitat.

En conseqüència, no està permés suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de l’Entitat o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que pogueren contindre’s en aquests.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguen titularitat de l’Entitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l’Entitat o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa l’accés o ús del Portal i/o dels seus Continguts, confereix a l’usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

6. ENLLAÇOS.

6.1 Enllaços des del Portal a altres pàgines web.

L’Entitat pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es troben fora del Portal. La presència d’aquests enllaços en el Portal tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i/o serveis que s’oferisquen o puguen oferir en les pàgines web de destí ni implica l’existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb l’entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, l’Entitat no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tindre en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’aquests.

L’Entitat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguen establir enllaços des del Portal. En conseqüència, l’Entitat no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgina web a les quals es pogueren establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Això no obstant, en cas que l’Entitat arribe a tindre coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més prompte millor.

Així mateix, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a l’Entitat a l’efecte de que es procedisca a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

6.2 Enllaços des d’altres pàgines web al Portal.

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitjara establir algun tipus d’enllaç amb destinació a Portal haurà d’atindre’s a les següents estipulacions:

 1. (i) Haurà de recaptar l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat.
 2. (*ii) L’enllaç solament es podrà dirigir a la pàgina principal del Portal, llevat que expressament s’autoritze cosa diferent.
 3. (*iii) L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del Portal. En cap cas, llevat que l’Entitat autoritze cosa diferent, la pàgina web des de la qual es realitze l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el Portal, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “*frames” o crear un “*browser” sobre qualsevol de les pàgines del Portal.
 4. (*iv) En la pàgina web des de la qual s’estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Entitat ha autoritzat tal enllaç, sense que així haja sigut. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seua pàgina al Portal correctament desitjara incloure en la seua pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu de l’Entitat i/o del Portal, haurà de comptar prèviament amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat.

(*v) En tot cas, l’Entitat prohibeix l’establiment d’un enllaç al Portal des d’aquelles pàgines web que continguen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguen la moral, l’ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades o siguen lesius de legítims drets de tercers.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Quan siga necessari que l’Usuari es registre o facilite dades personals (entre altres supòsits, per a accedir a serveis; sol·licitar informació; adquirir productes; remetre consultes, queixes o sol·licituds de contractació; enviar curriculum vitae), la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme de conformitat i en compliment amb els principis recollits en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (*LOPD).

En el seu cas, l’Usuari serà advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar les seues dades personals. En cas de facilitar l’adreça de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica, l’Usuari autoritza expressament l’Entitat per a aquest mitjà siga utilitzat com a mitjà de comunicació amb aquest, per a donar resposta a la seua sol·licitud i/o consulta, així com per a poder-li transmetre-li informació relativa a l’Entitat i informar-lo de qualssevol altres canvis rellevants que es produïsquen en el Portal.

Aquest tractament de les dades és dut a terme de conformitat amb els referits principis i, en particular, amb subjecció al deure de confidencialitat i secret, havent adoptat l’Entitat les mesures de seguretat adequades per a evitar qualsevol alteració, pèrdua, accés no autoritzat o mal de les dades personals i informació registrada.

L’Usuari té reconeguts els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (A.R.C.O) els quals podrà exercitar dirigint una comunicació postal a ITV Llevant, S. a., Assagador de Llíria s/n, 46560, Massalfassar, València.

8. DURACIÓ I MODIFICACIÓ.

L’Entitat es reserva el dret de modificar el present Avís Legal i/o les condicions particulars que, en el seu cas, hagen sigut establides per a la utilització i/o contractació dels productes o serveis prestats a través del Portal, quan el considere oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics, sent vàlides i assortint els seus efectes des de la publicació en el Portal.

La vigència temporal d’aquestes condicions d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seua exposició, fins que siguen modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tindre vigència les condicions d’ús modificades.

L’Entitat podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts, exposades anteriorment en el present Avís Legal.

9. COMUNICACIONS.

Qualsevol comunicació entre l’Entitat i l’Usuari, aquest haurà de dirigir-se a l’Entitat a l’adreça ITV Llevant, S. a., Assagador de Llíria s/n, 46560, Massalfassar, València, o a l’e-mail info@laitv.com. En tot cas, les comunicacions de l’Entitat cap a l’Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportats o facilitats. Expressament, l’Usuari accepta la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’intercanvi d’informació i la remissió de comunicacions entre i/o amb l’Entitat.

10. GENERALITATS.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o modificaran la interpretació de l’Avís Legal.

En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en aquest Avís Legal i les condicions particulars que, en el seu cas, puguen ser establides respecte dels productes o serveis oferits en el Portal, prevaldrà el que es disposa en les condicions particulars.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fora(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal ni a les condicions particulars que, en el seu cas, hagen pogut ser establides.

El no exercici o execució per part de l’Entitat de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS.

El present Avís Legal i les relacions establides entre l’Entitat i l’Usuari, en particular el coneixement i resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que pogueren sorgir, es regiran i resoldran de conformitat amb el que s’estableix en la normativa espanyola relativa a legislació aplicable i jurisdicció competent.

No obstant això, per als casos en els quals la normativa preveja la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, l’Entitat i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, sotmetran qualsevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de l’Entitat previst en el present Avís Legal.

© 2021 ITV de Levante, S.A. Tots els drets reservats.