ITV DE LEVANTE, S.A.

logo-ITV-ok

96 301 34 34

info@laitv.com

// POLÍTICA DE QUALITAT

Política de Qualitat

És política establida en ITV de Levante SA treballar davall un sistema de gestió de la qualitat documentat i verificat regularment per a la seua adequació, manifestant un compromís ferm de millorar contínuament la seua eficàcia.

L’objectiu principal d’esta política és ocupar permanentment un lloc en relleu com a empresa de serveis en el camp de les inspeccions tècniques de vehicles i com a Organisme de Control per a verificació d’aparells taxímetres, complint amb els requisits i amb les expectatives dels nostres clients així com amb els requisits legals aplicables i tractant, amb tot això, d’augmentar la satisfacció de les parts interessades en la prestació del nostre servei. D’aquesta manera, la Política de Qualitat d’ITV de Levante SA està a la disposició de totes les parts interessades i és pública.

ITV de Levante, SA adopta un sistema basat en l’avaluació de riscos, per a previndre els factors que podrien causar que els seus processos i el seu sistema de gestió de qualitat es desvien dels resultats planificats.

ITV de Levante, SA implanta un Model de Control Intern per a la Prevenció de Riscos Penals mitjançant un Manual que és aplicable de manera transversal a tots els departaments i àrees, així com a tot el seu personal i a totes aquelles societats en les quals ITV de Levante tinga, en l’actualitat o en el futur, un control directe o indirecte.

ITV de Levante, SA garantix la confidencialitat de la informació obtinguda en el transcurs de les seues activitats d’inspecció, protegint els drets de propietat dels clients. Per a això, el personal d’ITV de Levante es compromet a guardar secret professional sobre tota la informació obtinguda en l’acompliment de les seues tasques d’inspecció.

ITV de Levante, SA és independent de les parts involucrades i conjuntament amb el seu personal no formen part ni estan vinculats amb cap entitat que participe en el disseny, la fabricació, el subministrament, la instal·lació, la compra, la possessió, la utilització o el manteniment dels ítems inspeccionats. Així mateix, el seu personal no intervé en cap activitat incompatible amb la seua independència de judici i la seua integritat pel que fa a les activitats d’inspecció.

La Direcció d’ITV de Levante, SA garantix el compliment dels requisits d’independència i imparcialitat per al desenvolupament de les inspeccions, corresponents a una entitat d’inspecció tipus A.

El sistema de qualitat d’ITV de Levante SA està definit en el Manual de Qualitat i en els procediments i instruccions que el desenvolupen, proporcionant una documentació escrita que servisca d’ajuda i referència als empleats i garantisca una prestació del servei uniforme en els aspectes essencials, de manera que l’actuació resulte sistemàtica i s’eviten errors, així mateix es done una plena satisfacció a l’usuari del nostre servei en complir les seues expectatives.

Aquest sistema de qualitat compleix amb els requisits de les normes UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 “Avaluació de la conformitat. Requisits per al funcionament de diferents tipus d’organismes que realitzen inspecció”, criteris de competència tècnica d’Organisme de Control per a verificació d’aparells taxímetres i UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits”.

El Manual de Qualitat és mandatari per a tot el personal d’ITV de Levante SA i els procediments i instruccions que el complementen ho són en aquelles activitats en què s’apliquen. El personal té l’obligació de conèixer-los i complir-los.

La Direcció d’ITV de Levante SA proporciona al seu personal la formació i recursos necessaris per a la realització del seu treball.

Cada persona dins de l’organització és responsable de la qualitat del seu propi treball dins de la filosofia de qualitat total. Podrà delegar funcions a una altra persona competent de nivell jeràrquic inferior, mantenint la responsabilitat.

València, a 15 de febrer de 2019